Javascript邏輯運算子

4 月 23, 2018 | | 0 條留言

邏輯運算子

邏輯運算子 通常被用於布林(邏輯)值; 使用於 布林(邏輯)值時, 它們會回傳布林型態的值。 然而,&& 和 || 運算子實際上是回傳兩指定運算元之一,因此用於非布林型態值時,它可能會回傳一個非布林型態的值。 邏輯運算子將在下表中被詳細解釋。

Logical operators

OperatorUsageDescription
邏輯 AND (&&)運算式1 && 運算式2假如 運算式1 可以被轉換成 false的話,回傳 運算式1; 否則,回傳 運算式2。 因此,&&只有在 兩個運算元都是True 時才會回傳 True,否則回傳 false
邏輯 OR (||)運算式1 || 運算式2假如 運算式1 可以被轉換成 true的話,回傳 運算式1; 否則,回傳 運算式2。 因此,||在 兩個運算元有任一個是True 時就會回傳 True,否則回傳 false
邏輯 NOT (!)!運算式假如單一個運算元能被轉換成True時,回傳false , 不然回傳 true

可以被轉換為 false 的運算式是 null, 0, NaN, 空字串 (""),或 未定義。

下面是 && (邏輯 AND) 運算子 的範例。

var a1 = true && true;   // t && t 回傳 true
var a2 = true && false;  // t && f 回傳 false
var a3 = false && true;   // f && t 回傳 false
var a4 = false && (3 == 4); // f && f 回傳 false
var a5 = "Cat" && "Dog";  // t && t 回傳 Dog
var a6 = false && "Cat";  // f && t 回傳 false
var a7 = "Cat" && false;  // t && f 回傳 false

下列是 || (邏輯 OR) 運算子的範例。

var o1 = true || true;   // t || t 回傳 true
var o2 = false || true;   // f || t 回傳 true
var o3 = true || false;  // t || f 回傳 true
var o4 = false || (3 == 4); // f || f 回傳 false
var o5 = 'Cat' || 'Dog';  // t || t 回傳 Cat
var o6 = false || 'Cat';  // f || t 回傳 Cat
var o7 = 'Cat' || false;  // t || f 回傳 Cat

下列是 ! (邏輯 NOT) 運算子的範例。

var n1 = !true; // !t 回傳 false
var n2 = !false; // !f 回傳 true
var n3 = !'Cat'; // !t 回傳 false

資料來源:MDN Web Docs運算式與運算子